• Informacje ogólne

Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w MalborkuLogo - PUP Malbork

  Al. Armii Krajowej 70, 82 - 200 Malbork
tel. 55 272 33 51 do 55
fax 55 272 33 51

e-mail:   oraz 

www: http://www.pup.malbork.pl

BIP: http://pup-malbork.bip.gov.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

Urząd pracuje w dniach Godziny otwarcia Obsługa interesantów
 poniedziałek - piątek  7:00 - 15:00  7:30 - 14:00 

 

 

 

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  •     osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  •     adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  •     przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Tablica informacyjna

Dział

Nr pokoju

Wew.
numer
tel.

 Rodzaj załatwianych spraw

Dyrektor

 12

302

Nadzór i koordynowanie prac związanych z całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy

Z-ca Dyrektora

 12

303

Odwołania od decyzji administracyjnych, postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział
Pośrednictwo
Pracy

 16

304

Świadczenie usług EURES, zwolnienia grupowe, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy Obywatelowi  Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, informacja Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi, organizacja targów pracy i giełd pracy,

 16

323 325

Obsługa pracodawców,  zgłaszanie krajowych ofert pracy,

8

309
310
316

Aktywizacja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy, informacja o ofertach, usługach i instrumentach rynku pracy,

20

22

23

307
330
313

Doradca zawodowy; poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, informacja zawodowa, pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy,

 Dział
Programy
Rynku
Pracy

11
13

320
322

Organizacja szkoleń osób bezrobotnych, pożyczki szkoleniowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, zwrot kosztów dojazdu, prace społecznie użyteczne, finansowanie kosztów studiów podyplomowych; finansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, dodatki aktywizacyjne,

 14

324

Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

 10

321

Refundacja kosztów wyposażenia  i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
Przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, informacja i wnioski,
Informacje i wnioski dotyczące przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

Dział Finansowo-Księgowy

 21

340

Główny księgowy,

 29

335

Obsługa finansowa Funduszu Pracy i innych funduszy, obsługa budżetu,

 29

336

Obsługa finansowa Funduszu Pracy, obsługa kasowa,

 29

334

Kadry i płace,

Dział Organizacyjno – Administracyjny

 13

322

Sprawy organizacyjne i administracyjne, zamówienia publiczne, statystyka i analizy rynku pracy, obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy,

 24

306

Informatycy,

 12

301
305

Sekretariat,

 

308

Składnica akt i archiwum zakładowe,

Dział Ewidencji i Świadczeń

 25

339

Ewidencja i świadczenia, ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych,

 28

 333

Ewidencja i świadczenia,

1

326 332

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ustalanie kapitału początkowego, wydawanie zaświadczeń i druków dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

  Dział Projektów

15

 328

Programy i projekty krajowe i unijne

 15A

 327

Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Arkadiusz Popławski 2016-10-05 14:36
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 33676

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl